document Hướng dẫn tìm thông tin cơ bản để minh chứng tự đánh giá các tiêu chí Popular

By 422 download

Download (doc)

HUONG DAN TU DANH GIA.doc

HƯỚNG DẪN

TÌM THÔNG TIN CƠ BẢN ĐỂ MINH CHỨNG

TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ

 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học (2 tiêu chí)

Tiêu chí.1.1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Từ khóa: Sứ mạng, phù hợp, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, định hướng phát

 

triển, gắn kết.