ảnh
30

Đảm bảo chất lượng giáo dục và vai trò của người học

Người học đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục. Vai trò này được khẳng định trong quyền và nghĩa vụ của người học trong Luật Giáo dục Đại học là “Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục”. Và cũng đã được xác định trong Bộ tiêu chuẩn…