Người học đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục. Vai trò này được khẳng định trong quyền và nghĩa vụ của người học trong Luật Giáo dục Đại học là “Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục”. Và cũng đã được xác định trong Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cũng như các văn bản khác do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.   

          Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Hà Tĩnh, người học được tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về chất lượng đào tạo của khoá học. Thông qua việc phản hồi, người học được thể hiện chính kiến của mình về những vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, chủ động đề xuất những cải tiến, thay đổi hợp lý hơn. Các ý kiến phản hồi từ người học còn là một trong những căn cứ quan trọng giúp các giảng viên, bộ môn, các phòng chức năng liên quan và Ban Giám hiệu Nhà trường có thông tin về các vấn đề tồn tại để điều chỉnh, khắc phục, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.    ảnh

           Để thực hiện tốt vai trò của mình trong hoạt động đảm bảo chất lượng, người học cần tìm hiểu và nắm bắt một cách rõ ràng về sứ mạng, mục tiêu phát triển của Nhà trường cũng như các hoạt động, nội dung, chính sách của Nhà trường, các văn bản, quy chế, quy định được áp dụng trong hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo của nhà trường, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến người học. Đồng thời các ý kiến phản hồi từ người học phải thực sự khách quan, trung thực và mang tính xây dựng.

          Với nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ người học, Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí định kỳ tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của Nhà trường. Người học được cung cấp tài khoản để thực hiện các phản hồi bằng hình thức trực tuyến. Toàn bộ kết quả phản hồi được tổng hợp, gửi Ban giám hiệu và các đơn vị liên quan để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp nhằm phát huy điểm mạnh, phát hiện và khắc phục những vấn đề tồn tại nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

                                                                                                                                      Nguyễn Thị Hải Lý (P.KT-ĐBCL)