1. Kỹ thuật thu thập thông tin minh chứng

2. Quy định hoạt động ĐBCL bên trong Trường ĐHHT 

3. Quy định về Công tác ĐBCL giáo dục Trường ĐHHT

4. Sổ tay chất lượng

5. Chính sách chất lượng

6. Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

7. Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

8. Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

9. Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

10. Bảng hướng dẫn kèm công văn 1668/QLCL-KĐCLGD

11. Công văn số: 766/QLCL-KĐCLGD về V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học