Hướng dẫn tìm thông tin cơ bản để minh chứng tự đánh giá các tiêu chí

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học (2 tiêu chí)

Tiêu chí.1.1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

 

Từ khóa: Sứ mạng, phù hợp, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, định hướng phát

triển, gắn kết.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các văn bản, nghị quyết của Đảng bộ, của các Hội đồng (quản trị, khoa

học đào tạo, …) của nhà trường có liên quan đến sứ mạng;

Kế hoạch chiến lược và các chính sách ngắn hạn của trường;

Kế hoạch chiến lược và các chính sách dài hạn của trường;

Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia;

Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Qui chế tổ chức và hoạt động của trường;

Website của trường;

Các minh chứng liên quan khác: biên bản các cuộc họp, tập san giới thiệu

có liên quan đến sứ mạng của trường, giáo trình, đề tài khoa học được phê duyệt, ứng dụng.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có ghi rõ và mô tả phát

biểu sứ mạng của trường không?

Nếu có, văn bản nào của trường ghi rõ sứ mạng đó?

Trong báo cáo tự đánh giá có khẳng định sứ mạng của trường là phù hợp

với chức năng, nhiệm vụ của trường không?

Nội dung sứ mạng có phù hợp với nguồn lực của trường và định hướng

phát triển của trường không?

Báo cáo tự đánh giá có phân tích sứ mạng và khẳng định sự phù hợp và

gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả

nước không?

Báo cáo tự đánh giá có chỉ ra sứ mạng của trường được phổ biến và quán

triệt cho tất cả các giảng viên, nhân viên và người học không?

Sứ mạng có được phổ biến rộng rãi cho các đối tượng có liên quan ngoài

trường không? Bằng cách nào?

Sứ mạng có được hiểu biết và chấp nhận rộng rãi trong tập thể nhà trường

không?

Báo cáo tự đánh giá có cho thấy qui trình lấy ý kiến phản hồi, góp ý của

các đối tượng có liên quan về sứ mạng của nhà trường không?

Tiêu chí.1.2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục

tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên

bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển

khai thực hiện.

Từ khóa: Mục tiêu, phù hợp, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Kế hoạch chiến lược và các dự án của trường;

Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của trường;

Kế hoạch của khoa/trường thành viên;

Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo;

Các minh chứng liên quan khác: các biên bản hội nghị rà soát, đánh giá,

điều chỉnh mục tiêu…; các bản tổng kết, đánh giá triển khai và các tài liệu

khác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp

giữa mục tiêu của trường và mục tiêu đào tạo của cấp học và trình độ đào

tạo được quy định trong Luật GD không?

Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp

giữa mục tiêu và sứ mạng của trường không?

Mục tiêu của trường có được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh không?

Mục tiêu có được phổ biến và được triển khai thực hiện không?

Mục tiêu có được các thành viên trong trường hiểu và chấp nhận rộng rãi

không?

Mục tiêu có được các đối tượng có liên quan ngoài trường biết đến

không?

Báo cáo tự đánh giá có ghi đầy đủ các minh chứng không? Có đưa các

minh chứng vào phụ lục không?

 

Ghi chú: Các minh chứng riêng của trường Đại học Đông Á được các nhóm tự bổ sung, cập nhật cho phù hợp với tính hình mới.