Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới ban hành “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm” kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BGDĐT ngày 12/3/2024.

            Trong quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Phần mềm). Đây là phần mềm được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng đồng bộ và thống nhất thông tin (thông tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu) về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. Phần mềm có các chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân số hóa việc cập nhật thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, phân tích, thống nhất thông tin về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm được khai thác trên mạng Internet, sử dụng máy tính có kết nối mạng, truy cập bằng các trình duyệt Internet thông dụng và đăng nhập bằng tài khoản được cấp để sử dụng.

            Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (sau đây gọi chung là đơn vị) và các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm.

            Xem file chi tiết tại đây