Xem file Quyết định kiện toàn Hội đồng ĐBCL tại đây

Xem file Quyết định kiện toàn các tổ ĐBCL tại Trường Đại học Hà Tĩnh tại đây