1. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng

v Tham mưu với Hiệu trưởng về:

Ø  Chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng và hướng dẫn triển khai thực hiện;

Ø  Kế hoạch khảo thí, tự đánh giá hàng năm, hàng kỳ và chuẩn bị tốt cho đánh giá ngoài;

v Giúp Hiệu trưởng:

Ø  Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khảo thí cho từng kỳ, từng năm, từng ngành học, bậc học, hệ đào tạo nghiêm túc, đúng quy chế;

Ø  Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên giám sát các hoạt động đào tạo;

Ø  Mời tổ chức đánh giá ngoài kiểm định chất lượng của nhà trường.

b. Nhiệm vụ

v Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

Ø  Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần cho các ngành, cấp học và hệ đào tạo trong trường;

Ø  Chỉ đạo các khoa thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của trường;

Ø  Ban hành các quy định cụ thể về kết thúc học phần, tín chỉ;

v Chỉ đạo, đôn đốc các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi cho tất cả các ngành học, bậc học, cấp học và hệ đào tạo trong trường;

v Quản lý, bảo mật ngân hàng đề thi;

v Tổ chức bốc thăm, tổ hợp, in sao, đóng gói đề thi;

v Phối hợp Phòng Tổ chức - Cán bộ, các khoa, bộ môn điều động cán bộ coi thi, chấm thi;

v Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thi hết học phần theo kế hoạch;

v Chỉ đạo, kiểm tra các khoa, bộ môn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên làm phách, chấm bài gửi kết quả về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo đúng quy định;

v Tổng hợp kết quả điểm thi của học sinh, sinh viên gửi về: các khoa, Phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Công tác HSSV và lưu bản gốc (cả bản in và đĩa mềm);

v Tham gia công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh của nhà trường theo phân công của chủ tịch các hội đồng này;

v Giám sát, kiểm tra công tác tuyển sinh, cấp chứng chỉ cho các lớp, khóa học do các đơn vị trong trường tổ chức;

v Giúp Hiệu trưởng tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi, đảm bảo chất lượng cho cán bộ giảng viên và các đối tượng liên quan;

v Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi và kiểm tra trong toàn trường mỗi kỳ một lần;

v Là thành viên thường trực của Hội đồng tự đánh giá, chịu trách nhiệm tập hợp số liệu do các thành viên Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách cung cấp;

v Giúp Hiệu trưởng xây dựng các biểu mẫu thống kê, minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng;

v Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đánh giá cán bộ, giảng viên hằng năm;

v Phối hợp với Phòng Công tác HSSV, các khoa trong đánh giá học sinh, sinh viên hằng năm.